FUJARY A PÍŠŤALY 2. diel
Za tajomstvami výroby a tradícií

Druhý diel obsahuje profily odborníkov orientovaných na vrcholné folklórne podujatia spojené s verejnou prezentáciu hudobných nástrojov,  názory najskúsenejších výrobcov, píšťalové klenoty starých majstrov ako nástroje národnej klenotnice. Nechýba prehľad nositeľov prestížnej Ceny Dr. L. Lenga – Instrumentum excellens z FSP v Detve z doterajších troch cyklov súťaží. Autor položil dôraz na píšťaly viacerých druhov vyrábaných rôznymi technikami a z rôznych materiálov, ako aj na jedinečnú rífovú píšťalu a spôsob jej výroby. Prináša živý textový a fotografický vstup z prijatie fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži, podobnosti s nástrojmi iných zahraničných etník, tému: žena a fujara…Záverečné kapitoly tvoria poznatky o drevinách na výrobu fujár a píšťal, skúsenosti starších i súčasných majstrov z ich výroby ako predzvesť tretieho dielu zameraného na výrobu, výzdobu a hru.

Autor: Ing. Marian Plavec

Fujary a píšťaly 2. diel
60€
 • + poštovné 5€
Fujary a píšťaly 1. diel

FUJARY A PÍŠŤALY 1. diel
Za tajomstvami starých majstrov

Trilógia Fujary a píšťaly je knižné dielo reflektujúce poznatky bývalých a súčasných majstrov – výrobcov fujár a píšťal. Cieľom knižného projektu je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén našej ľudovej kultúry – na fujary a píšťaly. Tematicky aj generačne nadväzuje na predošlú knihu Majstri.
Nosné kapitoly trilógie Fujary a píšťaly tvoria história, výroba, ornamentálna výzdoba, interpretácia piesní a ich nositelia. Súčasťou trilógie sú 2 CD nosiče s pôvodnými nahrávkami “starých” fujarových a píšťalkových majstrov. Cieľom publikácie je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska, zameraného na výrobu fujár, píšťal, na techniky ornamentálneho zdobenia, pôvodných herných štýlov a spôsobov interpretácie fujarových a píšťalových piesní.

Autor: Ing. Marian Plavec

Fujary a píšťaly 1. diel
60€
 • + poštovné 5€

MAJSTRI
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov Slovenska

Reprezentačná textovo-obrazová kniha MAJSTRI prináša na 440 farebných stranách fotografie a reportáže o pôvodných, doposiaľ nepublikovaných postupoch výroby ľudových hudobných nástrojov z jednotlivých regiónov Slovenska.
Kľúčovou ideou autora a samotnej knihy je: …aby všetko to krásne, po slovenskej zemi roztratené a pomaly i pozabúdané, zostalo vďaka Majstrom aspoň s časti zachované.
Autor, novinár, fotograf, inštrumentalista a výrobca v publikácii MAJSTRI spracoval 31 najstarších majstrov z jedinečnej generácie výrobcov a hráčov na rôzne ľudové hudobné nástroje. Okrem detvianskych fujár v nej predstavuje výrobcov pastierskych píšťal, gajd, husličiek, koncoviek, zvoncov, cimbalov, rífoviek, citár, gajdíc, basičiek, drumblí, kostených píšťal, rohov, korbáčov i bičov, mohutných fujár-trombít a ďalších nástrojov nášho etnika.

Autor: Ing. Marian Plavec

Majstri
26,68€
 • + poštovné 5€

SVETOZÁR STRAČINA
Spomienky na hudobného skladateľa

Publikácia s názvom SVETOZÁR STRAČINA je knihou spomienok na jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov Slovenska druhej polovice minulého storočia. Okrem odborných hodnotení muzikológov nájdete v nej úsmevné príbehy i vtipné fotografie, pretože S. STRAČINA bol nielen neopakovateľným majstrom piatich čiar, ale aj tvorcom neformálnej zábavy. Textovo-obrazová mozaika je zložená z viac ako 120-tich postrehov priateľov, hercov, spisovateľov, lekárov, novinárov, autorov programov pre folklórne festivaly: choreografov (Lúčnica, SĽUK), vedúcich folklórnych súborov a skupín, tanečníc, speváčok, muzikantov…

Autor: Ing. Marian Plavec

Svetozár Stračina
22,41€
 • + poštovné 5€

MATEMATIKA
Maturita a prijímacie pohovory na vysokú školu ekonomického smeru

Táto štúdijná pomôcka Vám jednoducho a zrozumiteľne objasní tematické okruhy, ktoré sú predmetom maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov. Na jednotlivých príkladoch autori stručne a výstižne vysvetľujú spôsoby ich správneho riešenia. Príklady doplňujú potrebnou teóriou, vzťahmi, vzorcami a komentármi. V závere knihy sa nachádza séria testov, ktorá dopomôže pri objektívnom mapovaní skutočných vedomostí.
Nenáročným „študentským“ literárnym štýlom autori dokazujú, že aj tá najnáročnejšia matematická operácia sa dá vysvetliť jednoducho, rýchlo a zrozumiteľne.

Autori: RNDr. Ing. Slavomír Laluha, Ing. Nina Taňašiová, Ing. Silvia Ďučovská, Mgr. Tomáš Rusnák
Recenzenti: Ing. Vladimír Galdún, CSc., Mgr. Pavol Kráľ

Matematika
6,21€
 • + poštovné 5€

ANGLICKÝ JAZYK
Na prijímacie pohovory na vysokú školu ekonomického smeru

Kniha obsahuje slovnú zásobu, ktorú by si mal uchádzač počas prípravy zaradiť do svojej aktívnej slovnej zásoby. Do zoznamu kľúčových ekonomických výrazov sú zaradené pojmy, ktoré študentovi pomôžu nielen na prijímacích pohovoroch, ale poslúžia aj pri praktickej a odbornej aplikácii jazyka. Slovná zásoba obsahuje viac ako 1200 výrazov z anglického jazyka.
Skúšobné testy (publikácia obsahuje 10 skúšobných testov) sú svojou štruktúrou a obsahom obdobou testov, s ktorými sa uchádzač stretne na prijímacích skúškach. Ich úlohou je včas odhaliť a odstrániť vedomostné nedostatky.

Autori: Ing. Nina Taňašiová, JUDr. Mojmír Plavec, Mgr. Andrea Rafayová
Recenzent: PhDr. Alena Weinerová

Anglický jazyk
6,21€
 • + poštovné 5€

NEMECKÝ JAZYK
Na prijímacie pohovory na vysokú školu ekonomického smeru

Kniha obsahuje slovnú zásobu, ktorú by si mal uchádzač počas prípravy zaradiť do svojej aktívnej slovnej zásoby. Do zoznamu kľúčových ekonomických výrazov sú zaradené pojmy, ktoré študentovi pomôžu nielen na prijímacích pohovoroch, ale poslúžia aj pri praktickej a odbornej aplikácii jazyka. Slovná zásoba obsahuje viac ako 1200 výrazov z nemeckého jazyka.
Skúšobné testy (publikácia obsahuje 10 skúšobných testov) sú svojou štruktúrou a obsahom obdobou testov, s ktorými sa uchádzač stretne na prijímacích skúškach. Ich úlohou je včas odhaliť a odstrániť vedomostné nedostatky.

Autori: Ing. Judita Agnerová, Ing. Martina Holecká, Mgr. Michal Fedák
Recenzent: PhDr. Jozef Tóth, CSc.

Nemecký jazyk
6,21€
 • + poštovné 5€

SVETOVÉ DEJINY I.
Pravek – starovek – stredovek do roku 1492
Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru

Publikácia Svetové dejiny I. je prvou z troch učebníc svetových dejín, ktorá je určená študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných skôl. Predstavuje ucelený študijný materiál o praveku, staroveku a stredoveku určený školám pre maturitu nového typu.
Autor v nej ponúka dejinné udalosti zoradené do štyroch kapitol. V časti Pravek prináša pohľad na zrod a pôvod človeka, informácie o dobe kamennej, bronzovej a železnej. Starovek rozčlenil na tri samostatné okruhy: staroveké orientálne štáty, staroveké Grécko a staroveký Rím. Poslednú kapitolu Stredovek venoval sťahovaniu národov, Franskej, Byzantskej a Arabskej ríši, ďalej stredovekému Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Česku, Poľsku, Rusku ale i spoločnosti, umeniu a architektúre v stredoveku.

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Svetové dejiny I.
8,93€
 • + poštovné 5€

SVETOVÉ DEJINY II.
Novovek (1492 – 1914)
Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru

Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu. Študijná publikáciu Svetové dejiny II. tvorí spolu 35 kapitol chronologicky zoradených do 4 celkov s názvami:
Raný novovek
Osvietenstvo a revolúcia
Európa a svet po roku 1815
Na ceste k prvej svetovej vojne.

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Svetové dejiny II.
8,93€
 • + poštovné 5€

SVETOVÉ DEJINY III.
Novovek (1914 – 1991)
Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru

Publikácia Svetové dejiny III. (20. storočie, 1914 – 1991) je rozdelená do piatich celkov a 36 kapitol. Prvé štyri celky predstavujú chronologický prehľad svetových dejín 20. storočia s cieľom čitateľovi priblížiť udalosti prvej a druhej svetovej vojny, medzivojnového obdobia a studenej vojny. V závere knihy sa autor nevyhol popisu aktuálnych udalosti na blízkom východe.
Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu.

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc.

Svetové dejiny III.
8,93€
 • + poštovné 5€

SLOVENSKÉ DEJINY I.
Od praveku po stredovek
Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru

OD PRAVEKU PO STREDOVEK je názov prvého dielu najnovších Slovenských dejín I., ktoré Vydavateľstvo EUROLITERA ponúka študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl ako literatúru pre maturitu nového typu.
Autori knihy, renomovaní vedeckí pracovníci, v nej prinášajú najnovšie informácie od praveku po koniec stredoveku. Čerstvé poznatky potvrdzujú najnovšie výskumy archeológov, ktoré sú zdrojom nečakaných objavov a zistení o ľuďoch žijúcich na území dnešného Slovenska. Prvý diel je súhrnným prehľadom historického vývoja Slovenska a Slovákov. Knihu Slovenské dejiny I. rozložili tvorcovia do piatich kapitol, ktoré sa končia bitkou pri Moháči v roku 1526. Dozvedáme sa napríklad, že na dnešnom území Slovenska sa prví roľníci objavili asi pred 5 500 rokov pred Kristom i to, že podľa viacerých vedcov, najneskôr od začiatku 10. storočia môžeme už hovoriť o Slovákoch a nie Slovienoch.

Autor: PhDr. Kristian ELSCHEK, CSc. a PhDr. Ján HUNKA, CSc.
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav HURČÍK, CSc.

Slovenské dejiny I.
8,93€
 • + poštovné 5€

SLOVENSKÉ DEJINY II.
Od novoveku po súčasnosť
Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru

OD NOVOVEKU PO SÚČASNOSŤ nazval autor druhý diel knihy SLOVENSKÉ DEJINY II. Je plynulým pokračovaním prvej časti histórie odvíjajúcej sa na území dnešného Slovenska, ktorú autori uzatvorili bitkou pri Moháči v roku 1526.
Druhý diel prináša v dvanástich kapitolách dejinné udalosti Slovenska a jeho obyvateľov až po dnešok. Začína sa kapitolou Uhorský štát na začiatku novoveku, kedy územie dnešného Slovenska bolo súčasťou Habsburskej monarchie. Ťažisko našich dejín tvoria kapitoly o reformách Márie Terézie, Jozefa II., informácie o významnom období rokov meruôsmych, vzniku Československa, zrodu a pádu komunistického režimu, až po „normalizáciu“ a nežnú revolúciu.

Autor: Mgr. Marek BUDAJ
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav HURČÍK, CSc.

Slovenské dejiny II.
8,93€
 • + poštovné 5€
Menu